Головна » 2016 » Січень » 26 » Правила та послідовність складання заявки на видачу патенту України на винахід,заява про видачу патенту,Міжнародної патентної класифікації
03:28
Правила та послідовність складання заявки на видачу патенту України на винахід,заява про видачу патенту,Міжнародної патентної класифікації

2 Правила та послідовність складання заявки на видачу патенту України на винахід

Склад заявки:

 заява про видачу патенту (З прим);

 опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснювання (3 прим),

 кресленики та інші ілюстративні матеріали, якщо вони погрібні для розуміння суті винаходу (3 прим),

 формула винаходу, яка висвітлює його суть і повністю базується на описі (3 прим);

 реферат (3 прим ),

 документ, що підтверджує сплату збору або що звільняє від нього (частково або повністю) (1 прим );

 інші документи (якщо треба, зазначені в заяві) (1 прим).

Заявку подають українською мовою, але якщо іншою, то треба переслати переклад у двомісячний строк з дати подання.

Заяву про видачу патенту подають лише українською мовою за встановленою формою (рис. 7.1, 7.2). У заяві зазначають прохання про видачу патенту, подають всі дані про авторів та їхні підписи.

Графи (22), (51), (21) над словом “Заява” призначені для Укрпатенту, які заявник не заповнює.

Якщо заявник бажає отримати патент на 20 років, то виконують кваліфікаційну експертизу за суттю винаходу, а якщо деклараційний патент на шість років, то без такої експертизи.

Під кодом (71) зазначають повне ім’я або найменування (для юридичної особи) заявника (заявників), а також його (їх) розташовані сть - код ЗКГ10 підприємства або держави (відповідно до стандарту ВОІВ БТ.З двома літерами латинського алфавіту), наприклад, для України - иА.

Під кодом (54) подають повну назву винаходу, що характеризує його призначення, відповідність суті і певній рубриці МПК. Назву записують в однині (окрім невживаних в однині і які належать до хімічних сполук).

Нижче - адреса для листування.

Під кодом (72) наводять дані про винахідника (винахідників) з підписами.

У разі розробки комплексного пристрою слід подавати заявку спочатку на пристрій загалом, а після цього на окремі його частини, якщо вони можуть бути застосовані самостійно або у складі інших об’єктів.

(22) Дата

подання

заявки

Пріоритет

(51) МІЖ

ЕВ

(21)1 Іомер заявки

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про видачу патенту України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державне підприємство "Український інститут промислової власності"

Вул. Глазунова, 1,15, м. Київ, 01601

Подаючи нижчезазначсні документи, прошу (просимо)видати: патент України на вииахід деклараційний патент України на винахід деклараційний патент України на корисну модель

(71) Заявник(и)

Код за ЄДРПОУ

ІІЛТУ України, вул. Ген. Чупринки, 10л, м. Львів, ПА

23266137

 

(54) Назва винаходу Спосіб розпилювання стрічковою пилкою

(98) Адреса для листування

79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, Ребезнюк І. Т. Телефон 279-18-47

             
 

 

Рисунок 7.1 - Зразок заповнювання форми заяви про видавання патенту

 

Прошу ( просимо) прискорити публікацію заявки

1 іерелік документів, що додаються

Кількість арк.

Кількість прим.

опис винаходу

3

3

формула винаходу

1

3

креслення іа інші ілюстративні матеріали

1

3

реферат

1

3

документ про сплату збору за подання заявки

1

1

 

 

(72) Винахідник (и) винахідпик(и) - заявпик(и) (повне ім'я)

Місце проживання та код держави згідно із стандартом ВОІВ бт.з

(для іноземних осіб - тільки код держави)

Ребезнкж Ігор Тарасович ІІуш Осип Матвійович Наконечний Іван Петрович

79057. м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 6. 14, кв. 205,І'А 79040. м. Львів, вул. ІІатона б. 2'5, кв.91, ША 79040, м. Львів, вул. Люблінська б. 94, кв. 16, ІМ

Підпис заявника

Ректор ІІЛТУ України Туниця ІО. Ю. Дата підпису 1.05.2002 р.

М.П.

 

 

Рисунок 7.2 - Продовження зразка заповнювання форми заяви про видавання

патенту

Опис винаходу має розкривати суть винаходу з повнотою, достатньою для здійснення, і має структуру в якій наводять:

 галузь техніки, якої стосується винахід;

 рівень техніки;

 суть винаходу;

 перелік фігур, креслеників (якщо на них є посилання в описі);

 відомості, які підтверджують можливості здійснення вина­ходу.

Опис винаходу підписує заявник (заявники) у тому ж порядку, що і заяву на видання патенту.

Зразок опису винаходу зображено на рис. 7.3, 7.4.

МКВ В27 В 13/00

СПОСІБ РОЗПИЛЮВАЇГНЯ ДЕРЕВИНІ!

СТРІЧКОВОЮ гшлкою

Винахід стосується деревообробної промисловості, зокрема розпилювати колод на горизонтальних стрічковопилковнх верстатах.

Відомі способи розпилювання стрічковою пилкою, що зреалізовані в конструкціях горизонтальних стрічковопилкових верстатів, в яких механізм різання зманювано на балці, що верткально пере міщусгься [1].

Вадою відомого способу е відсутність можливості встановлення горизонтально розташованого механізму різання під кутом до напрямку подавання, що не забезпечує раціональних умов різання, які дають змогу підвищиш якість розпилювання та знизити виїра пі енергії на пиляння.

Відомий також, прийнятий за протопіп спосіб розпилювання стрічковою пилкою, який використовує фіксоване встановлення горизонтально розташованого механізму різання піт кутом 78° до напрямку подавання | 2].

Вадою прототипу є відсутність можливості встановлення механізму різання під різними кутами до напрямку подавання залежно від парамеїрів різання: породи деревини, внсопі пропилу, кутових парамеїрів інструмента, швидкості подавання. Це не дає змоги врахувати зміненій параметрів різання і забезпечиш стабільну якість розпилювання.

В основу винаходу покладено завдання ст ворі гін спосіб розпилювання стрічковою пилкою, що в ньому положення горизонтально розташованого механізму різання відносно напрямку подавання регулюють залежно від параметрів різання. Це дасть змогу збільшиш задній куг і завдяки цьому зменшиш тертя між задньою поверхнею зубця пилки та поверхнею пропилу, що зумовшь зменшення сил і потужності різання, підвищення періоду іривкості стрічкової пилки до спрацювання. Крім того, новий спосіб дасть змоіу задіяти під час пиляння більшу кількість зубців пилки, що зумовить підвищення якосіі поверхні пропилу, підвищення продуктивності пиляння. Спосіб дасть змогу також нсрсиш від торцевого виду різання головної різальної крайки лез до поздовжньо-торцевого, що зменшить потужність різання і підвищить якість розпилювання.

Поставлене завдання вирішують так, що відомий механізм різання стрічкової шлкового верстата встановлюють під різними кутами до напрямку подавання за допомогою керувального задавача, який зв'язаний з низкою давачів параметрів різання.

Технічний результат запропонованого способу с наслідком реалізації сукупних основних ознак формули винаходу. ’Зокрема, можливість установлювання механізму різання під кутом до напрямку подавання забезпечу? раціональні умови різання. наявність керівного задавача дає змоту автоматизовано керувати цим процесом а наявність давачів параметрів різання дасть змоіу враховувати змінні параметри різання і внаслідок чого отримати високі показники якості розпилювання і зменшити погужиісгь різання.

На кресленику фіг. 1 зображено схему розпилювання - він ляд спереду, на фіг. 2 схему розпилювання вигляд зверху.

Механізм різання складається зі шківів 1 і 2, що на них установлено стрічкову пилку 3. Корте 4 з’єднано з механізмом різання і забезпечує їх сумісне оберіання навколо вертикальної осі 5. І Іовертаг корпус 4 механізм 6, яким своєю чергою керує задавач 7, що з'єднаний з низкою давачів параметрів різання 8. Колоду 9 закріплюють нерухомо.

Перед початком різання за допомогою давачів параметрів різання 8 настроюють задавач 7 залежно від змінних парамеїрів різання. Задавач 7 надсилас команди на механізм повергання 6. який встановлює механізм різання нід кутом //до напрямку подачі. Після цього механізм різання рухається в напрямку подавання н розпилює колоду - отримують дошку заданої товщини.

Повий спосіб розпилювання стрічковою пилкою дає змогу отримати кращі результат розпилювання порівняно з відомими способами завдяки повертанню механізму різання відносно напрямку подавання, а величину повертання встановлюють з урахуванням змінних парамеїрів різання за допомогою давачів параметрів і керівного задавача.

ДОКЕРЕ. 1А ІНФОРМАЦІЇ

 Обладнання деревообробного виробництва Ч 2: навч посіб. / [В. В. Шостак, А. С. Григор’єв. І М. Пишник та ін .]. K.. ІСДО, 1993 - Стор 109, рис. 9.10 Закінчення.

 Scna mobil-sage-werk [Изоматериал]: рекламний проспект / Бета Maschinenbau GmbH. - Rimsting Serra, [199 ]       4 s

Автори:     I.       T.      Ребезикж

 М. Пупі

 П. Наконечний

   — —      

Рисунок 7.3 - Зразок опису винаходу

 

Спосіб розпилювали» деревини стрічковою палкою

Айїори: F. Т. Ребеїиюх

 М. ГІух»

 П. Наконечний

 

Рисунок 7.4 - Зразок виконування графічних зображень опису винаходу

Особливості формування структурних частин опису такі:

 Клас МПК (Міжнародної патентної класифікації), до якого на думку заявника, належить винахід (у верхньому куті).

 Назва винаходу (в однині, крім винятків).

 Галузь техніки, що її стосується винахід, і галузь пере­важного застосування винаходу (якщо галузей декілька, то зазначають ті з них, які мають перевагу).

МКВВ27В 13/00

СПОСІБ РОЗПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ СТРІЧКОВОЮ ПИЛКОЮ

Винахід стосується деревообробної промисловості, зокрема до розпилювання колод на горизонтальних стріч копитових верстатах.

У розділі опису “рівень техніки” зазначають відомості про аналоги та прототип.

Характеристика аналогів винаходу з критикою і бібліо­графічними даними (за положенням достатньо згадування одного аналога)

Аналог винаходу - це відомий до дати пріоритету засіб того ж призначення, сукупність ознак якого подібна до сукупності суттєвих ознак винаходу.    |ДЦ

Відомі способи розпилювання стрічковою пилкою, що зреалізовані в конструкціях горизонтальних стрічковогіилкових верстатів, в яких механізм різання змонтовано на балці, що вертикально переміщується [1]

Вадою відомого способу є відсутність можливості встановлення горизонтально розташованого механізму різання під кутом до напрямку подавання, що не забезпечує раціональних умов різання, які дають змогу підвищити якість розпилювання та знизити витрати енергії на пиляння.

Характеристика прототипу, вибраного заявником із вказівкою на бібліографічні дані джерела інформації, де його розкрито; його ознаки з вказівкою тих із них, що збігаються з істотними ознаками винаходу, який заявляють.

Прототип - це аналог винаходу, який є найближчим до нього за сукупністю ознак.

Критика прототипу з аналізом його технічних влас­тивостей, зумовлених недостатністю ознак, що не дають змоги досягнути очікуваний технічний результат.

Відомий також, прийнятий за прототип спосіб розпилювання стрічковою пилкою, який використовує фіксоване встановлення горизонтально розміщеною механізму різання піл кутом 78° до напрямку подавання [2].

Вадою прототипу є відсутність можливості встановлення механізму різання під різними кутами до напрямку подачі залежно від параметрів різання: породи деревини, висоти пропилу, кутових параметрів інструмента, швидкості подачі. Цс не дає змоги врахувати змінення параметрів різання і забезпечити стабільну якість розпилювання.

Суть винаходу виражають сукупністю суттєвих ознак і детальним розкриттям завдання, на вирішення якої спрямовано винахід, зазначають технічний результат (мету винаходу), якого можна досягнути в разі застосування винаходу.

НІ

В основу винаходу покладено завдання створити спосіб розпилювання стрічковою пилкою, що в ньому положешія горизонтально розміщеного механізму різання відносно напрямку подавання регулюють залежно від параметрів різання. Це дасть змогу збільшити задній кут і завдяки цьому зменшити тертя між ■задньою поверхнею зубця пилки та поверхнею пропилу, що зумовить зменшення сил і потужності різання, підвищення періоду тривкості стрічкової нилки до спрацювання. Крім того, новий спосіб дасть змогу задіяти під час пиляння більшу кількість зубців пилки, що зумовить підвищення якості поверхні пропилу, підвищення продуктивності пиляння. Спосіб дасть змогу також перейти від торцевого виду різання головної різальної крайки лез до поздовжньо-торцевого, що зменшить потужність різання і підвищить якість розпилювання.

Поставлене завдання вирішують так, що відомий механізм різання етрічковопилкового верстата встановлюють під різними кутами до напрямку подавання за допомогою керувального задавача, який зв'язаний з ішзкою давачів параметрів різання.

 

У цьому ж розділі вказують усі істотні ознаки з виділенням ознак, відмінних від прототипу.

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або поліпшення характеристик відомих власти­востей об’єкта винаходу, що зумовлені введенням у нього нових істотних ознак.

Розкриття причиино-наслідкового зв’язку між

сукупністю ознак винаходу і технічним результатом, якого можна досягнути, для чого потрібно показати, у який спосіб нові (відмітні) ознаки у разі взаємодії з відомими ознаками забез­печують появу нових технічних властивостей винаходу.

Технічний результат запропонованого способу є наслідком реалізації сукупних основних ознак формули винаходу. Зокрема, можливість установлення механізму різання під кутом до напрямку подавання забезпечує раціональні умови різання, наявність керівного задавача дає змогу автоматизовано керувати цим процесом, а наявність давачів параметрів різання дасгь змогу враховувати змінні параметри різання і внаслідок чого отримати високі показники якості розпилювання і зменшити потужність різання.

 Перелік усіх фігур графічних зображень зі стислим пояс­ненням з нумерацією арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2); можуть бути фотографії і таблиці (що нумерують окремо). За наявності лише однієї фігури, її не нумерують.

 Опис пристрою в статиці з цифровими позначками, починаючи з 1 (завжди на фіг. 1 - див. рис. 7.4).   *

На кресленику фіг. 1 зображено схему розпилювання - вигляд спереду, на фіг-. 2 - схему розпилювання - вигляд зверху.

Механізм різання складається зі шківів 1 і 2, на яких установлено стрічкову пилку 3. Корпус 4 з’єднано з механізмом різання і забезпечує їх сумісне обертання навколо вертикальної осі 5. Повертає корпус 4 механізм 6, яким своєю чергою керує задавач 7, що з’єднаний з низкою давачів параметрів різання 8. Колоду 9 закріплюють нерухомо.

Опис пристрою в дії (принцип роботи) від тягової л до тяжної.ф

Перед початком різання за допомогою давачів параметрів різання 8 настроюють задавач 7 залежно від змінних параметрів різання. Задавач 7 надсилає команди на механізм повертання 6, який встановлює механізм різання під кутом // до напрямку подачі. Після цього механізм різання рухається в напрямку подавання й розпилює колоду - отримують дошку заданої товщини.

Новий спосіб розпилювання стрічковою пилкою дає змогу отримати кращі результати розпилювання порівняно з відомими способами завдяки поверганню механізму різання відносно напрямку подавати, а величину повергання встановлюють з урахуванням змінних параметрів різання за допомогою давачів параметрів і керівного задавача.

 Варіанти виконання (якщо є).

 Джерела інформації (наводять у такий спосіб, щоб

 

випадку, якщо вони потрібні для розуміння суті винаходу, викладеного в описі.

Графічні матеріали (кресленики, схеми, графіки, малюнки тощо) повинні бути строго погоджені з текстом опису і давати чітке уявину про об’єкт винаходу.

 

У правому верхньому куті кожного аркуша вказують повну (якщо коротка) або скорочену (якщо довга) назву винаходу, а в нижньому - прізвище та ініціали автора (співавторів) винаходу.

У лівому нижньому куті кожного листа потрібно залишати чисте місце для службових написів Укрпатенту.

Масштаб креслеників і чіткість їхнього графічного виконання повинні бути такі, щоб під час фотографічного репродукування з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можна було розрізняти всі деталі без вагань.

У кресленику не слід подавати другорядні деталі, не згадані в тексті опису. Однак кількість і деталізування креслеників повинні бути достатні для виявлення суті пропозиції заявки.

На одній фігурі кресленика слід зображати загальний вигляд пристрою (конструкції) або тієї деталі (вузла, пристрою), що є об’єктом винаходу. Фігури на креслениках треба розташовувати так, щоб листи креслеників були максимально насиченими і щоб кресленики можна було читати у вертикальному положенні, тобто короткі сторони листа повинні бути знизу і згори кресленика.

Розміри на креслениках не зазначають. Якщо розміри мають істотне значення для виявляння винаходу, їх треба зазначати в описі.

Зайвих позначок на креслениках, що не згадуються в тексті, не повинно бути.

Робочі кресленики в тексті опису не подають.

Фотографії, зазвичай, подають тільки як доповнення до інших видів графічного зображення.

Формула винаходу - це складена за встановленими пра­вилами словесна характеристика технічної суті винаходу, що містить сукупність його істотних ознак, достатніх для досяг­нення зазначеного заявником технічного результату і слугує для визначання обсягу правової охорони, наданої патентом.

Формула винаходу може бути одноланковою (один пункт не нумерують) і багатоланковою (два і більше пунктів нумерують арабськими цифрами).

*

Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають у вигляді одного речення, окремі частини якого відділяють комами (,), а не крапкою з комою (;).

Склад формули винаходу для пристрою, способу, речовини:

 Обмежувальна частина - містить в собі назву і ознаки, загальні для пропонованого об’єкта винаходу і прототипу.

 Розділова частина. Цю частину подають виразом ... який, (яке, яка) відрізняється тим, що ...

 Відмітна частина - містить в собі ознаки, що відрізняють об’єкт винаходу від найближчого аналога - прототипу (тобто нові ознаки).

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Спосіб розпилювання деревини стрічковою пилкою, що містить горизонілльно ротгашований механізм різання у вигляді стрічкової пилки на двох іпківах, який відрізняється тим, що перед початком різання механізм різання встановлюють під різними кутами до напрямку подачі залежно від породи деревини, висоти пропилу, кутових параметрів інструмента і іпвидкості подавання.

Автори:     І. Т. Ребезшок

О. М. Пулі

         1.11. Наконечний        

У цій формулі винаходу склад такий:

«Спосіб розпилювання деревини стрічковою пилкою, що містить горизонтально розміщений механізм різання у вигляді стрічкової пилки на двох шківах, ...» - обмежувальна частина;

«... який відрізняється тим, що...» — розділова частина;

«...перед початком різання механізм різання встановлюється під різними кутами до напрямку подачі залежно від породи деревини, висоти пропилу, кутових параметрів інструмента і швидкості подачі...» - відмітна частина.

РЕФЕРАТ - це скорочений виклад (без абзаців до 200 слів або 1000 знаків) змісту опису винаходу, містить:

 об’єкт винаходу.

 галузь застосовування.

 суть винаходу.

 альтернативні розв’язки (якщо вони є).

 технічний результат.

Реферат складають лише з інформаційною метою. Якщо

потрібно, подають кресленики або хімічну формулу.     

РЕФЕРАТ

Спосіб розпилювання деревини стрічковою пилкою.

Винахід стосується деревообробної промисловості, зокрема розпилювання колод на горизонтальних стрічковопилкових верстатах.

Спосіб розпилювання деревини стрічковою пилкою, що містить горизонтально розташований механізм різання у вигляді стрічкової пилки на двох шківах, відрізняється тим, що механізм різання встановлюють під різними кутами до напрямку подавання за допомогою керівного задавана, який зв’язаний з низкою давачів параметрів різання.

Можливість установлювання механізму різання під кутом до напрямку подавання забезпечує раціональні умови різання, наявність керівного задавана дає змогу автоматизовано керувати цим процесом, а наявність давачів параметрів різання дасть змогу враховувати змінні параметри різання і в результаті отримати високі показники якості розпилювання та зменшення потужності па різання.

Автори:     І.       Т.      Ребезнюк

О. М. Пуш

         І.       П.      Наконечний       

З Оформляння міжнародної заявки на винахід

Згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) міжнародна заявка повніша містити:

 заяву;

 опис винаходу;

 один чи кілька пунктів формули винаходу;

 один чи кілька креслеників (якщо це потрібно);

 реферат.

Міжнародну заявку складають установленою мовою. Вона відповідає вимогам щодо оформляння міжнародної заявки та вимозі єдності винаходу, супроводжується сплатою встановлених зборів.

За кожною міжнародною заявкою Міжнародний пошуковий орган, який призначає Асамблея, виконує міжнародний пошук. Звіт про міжнародний пошук складають у встановлений строк і за встановленою формою, скеровують заявникові і Міжнародному бюро, яке його публікує після закінчення 18 місяців від дати пріоритету цієї заявки.

Подання міжнародних заявок за процедурою РСТ розпочато від 01.06.1978 року.

 

Переглядів: 370 | Додав: RepGYRY | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar